// Povel Ramel-sällskapet

Stadgar

 

Stadgar för Povel Ramel-sällskapet antagna vid konstituerande möte 2008-10-13

 

§ 1

Sällskapets namn är Povel Ramel-sällskapet.

 

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

§ 3

Sällskapet är öppet, allmännyttigt, ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet samt verkar
utan enskilda vinstintressen.

 

§ 4

Povel Ramel-sällskapets syfte är att verka för att Povel Ramels konstnärliga gärning bevaras,
sprids och hålls levande genom att bland annat:

 • vara ett forum för alla som är intresserade av Povel Ramel (PR) och hans konst­närliga verk
 • verka för att PRs konstnärliga material förvaltas, liksom korrespondens, artik­lar och föreningsskap som kan vara av kulturhistoriskt intresse
 • verka för att de som har rättigheter till PR-material ger ut respektive sänder detta i önskvärd omfattning
 • verka för att PR-material används i undervisning och folkbildning
 • uppmuntra forskning kring PR och hans verk
 • medverka till att ge ut PRs outgivna konstnärliga material, liksom att PR blir representerad i olika slag av samlingsvolymer
 • verka för att PRs konstnärliga verk framförs av såväl amatörer som professionella
 • bevaka att PRs namn och konstnärliga material inte används på ett otillbörligt sätt.

 

§ 5

Medlem är enskild person, familj eller juridisk person som betalar medlemsavgift och som stöder sällskapets syften. Sällskapet kan vid årsmöte på förslag av styrelsen kalla enskild person att vara he­dersmedlem. Hedersmedlem betalar ej medlemsavgift.

 

§ 6

Medlem som skadar föreningens syften eller anseende kan uteslutas av styrelsen.

 

§ 7

Medlemsavgift erläggs årligen. Avgiftens storlek för de respektive typerna av medlem­skap,
enligt § 5, bestäms för vart år av årsmötet.

 

§ 8

Sällskapets högsta beslutande organ är årsmötet. Extra medlemsmöte med förhandlingar kan
hållas om styrelsen eller revisorerna anser att behov föreligger. Styrelsen resp. revisorerna kallar till
sådant möte. Extra medlemsmöte kan även hållas om minst en femtedel av medlemmarna begär det.
Styrelsen kallar till sådant möte.

 

§ 9

Sällskapets räkenskapsår skall följa kalenderår.

 

§ 10

Årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång.

 

§ 11

Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före mötesdatum.
Kompletta möteshandlingar skall finnas tillgängliga senast en vecka före mötesdatum.

 

§ 12

Vid årsmöte skall nedanstående ärenden upptas till behandling:

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 5. Upprättande av röstlängd (närvarolista).
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Ekonomisk berättelse.
 9. Revisionsberättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående verksamhetsår.
 12. Information från styrelsen om kommande verksamhet.
 13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår.
 15. Val av styrelseledamöter utöver ordföranden för nästkommande två verksamhetsår.
 16. Val av suppleanter för nästkommande verksamhetsår.
 17. Val av två revisorer och en suppleant för dessa, alla på ett år.
 18. Val av valberedning på tre personer för ett år.
 19. Ev. val av hedersmedlem.
 20. Inkomna motioner.
 21. Övriga ärenden.
 22. Mötets avslutande.

Förslag till dagordning utsänds med kallelsen.

 

§ 13

Kallelse till annat medlemsmöte med förhandlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast
två veckor före mötesdatum. Vid sådant medlemsmöte får bara de ärenden tas upp som föranleder
mötets hållande. Förslag till dagordning utsänds med kallelsen.

 

§ 14

Alla medlemmar har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid årsmöte eller annat
medlemsmöte med förhandlingar. Rösträtt tillkommer närvarande medlemmar. Omröstning sker öppet.
Omröstning i personfrågor och om ansvars­frihet skall dock ske slutet, om röstberättigad medlem
begär det.

 

§ 15

Mötesbeslut fattas med enkel majoritet om ej annat föreskrivs i dessa stadgar.
Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

 

§ 16

Medlem kan väcka motion till årsmöte. Motion skall vara skriftlig och vara styrelsen tillhanda
senast sex veckor före mötesdatum. Styrelsen skall till årsmö­te avge yttrande över motion med
förslag till bifall eller avslag.

 

§ 17

Valbar till styrelsen är varje medlem som är enskild person. Som revisor kan väljas såväl
medlem som icke-medlem.

 

§ 18

Sällskapets angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen fördelar inom sig de uppdrag
den anser vara behövliga för verksamheten såsom sekreterare, kassör etc.

 

§ 19

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter samt två suppleanter.
Ordförande väljs för ett år i taget. Övriga ledamöter väljs för två år i taget med hälften varje år.
I val till styrelsen skall, så långt det är praktiskt möjligt, eftersträvas en jämn ålders- och
könsfördelning. Om möjligt skall en representant för släkten Ramel ingå i styrelsen.

 

§ 20

Styrelsen utser en eller flera personer till sällskapets firmatecknare.

 

§ 21

Styrelsen skall

 • förbereda sällskapets möten, årsmöte och de extra medlemsmöten med förhandlingar som den kallar till
 • förvalta sällskapets tillgångar
 • sköta löpande ärenden
 • till årsmötet avge berättelse över sällskapets verksamhet samt ekonomisk berättelse
 • i god tid före årsmötet överlämna berättelser, protokoll och räkenskaper till revisorerna
 • i övrigt arbeta i enlighet med sällskapets syfte.

 

§ 22

Ordföranden tillser att styrelsesammanträde hålls när behov föreligger. Styrelsesammanträde
kan även hållas på annan styrelseledamots begäran.

 

§ 23

Styrelsen är beslutför om fler än halva antalet ledamöter är närvarande. Samtliga ledamöter
måste dock ha fått tillfälle att delta i ett ärendes behandling på ett tillfredsstäl­lande sätt.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

§ 24

Ordföranden tillser att protokoll förs vid styrelsesammanträde. Protokoll skall undertecknas
av ordföranden och förvaras på betryggande sätt.

 

§ 25

Styrelsen kan knyta en eller flera arbetsgrupper till sig för särskilda arbetsuppgifter.
Endast styrelseledamöter har dock rösträtt vid styrelsemöte.

 

§ 26

Revisorerna skall

 • fortlöpande ta del av räkenskaper i den omfattning som kan påkallas
 • fortlöpande hålla sig underrättade om styrelsens verksamhet
 • till årsmötet avlämna revisionsberättelse som skall innehålla förslag till beslut om ansvarsfrihet
 • förbereda extra medlemsmöte som de kallar till.

 

§ 27

Medlemsmöte äger rätt att ändra på sällskapets stadgar, om beslut därom fattas med minst
två tredjedels majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte.
Kallelse till det andra mötet kan inte göras förrän det första har hållits. I kallelsen till det andra mötet
skall anges vilket beslut det första mötet har fattat.

 

§ 28

Upplösning av sällskapet kan ske genom samstämmiga beslut vid två på varandra följande medlemsmöten,
varav minst ett skall vara årsmöte. Besluten skall, för att vara giltiga, fattas med
minst tre fjärdedels majoritet av de närvarande. Kallelse till det andra mötet kan inte göras förrän
det första har hållits. I kallelsen till det andra mötet skall anges vilket beslut det första mötet har
fattat.

 

 

§ 29

Om sällskapet upplöses skall dess eventuella tillgångar tillfalla en sammanslutning eller
anslås till ett ändamål, som kan anses företräda det upplösta sällskapets syfte.

 

//